• Εικόνα: Έφιπποι στρατιωτικοί Άγιοι

    standard
  • Βιβλίο: Ερασιτέχνης Αγιογράφος, Βασιλείου Φραγκόπουλου

    standard