• Ιησούς Χριστός ο Ζωοδότης, η πηγή της ζωής

    IC XC, Ή ΠΗΓΉ ΤΉC ΖΩΉC

    standard